Allmäna försäljningsvillkor

1. ALLMÄNT
1.1 Dessa villkor gäller, såvida inget annat skriftligen avtalats, mellan Prendo AB org nr 555562-6233 (Prendo) och juridisk person (Kunden) avseende Prendos försäljning av produkter (Produkten).

1.2. Villkoren anses accepterade av Kunden vid köp från Prendo.


2. BESTÄLLNING
2.1 Beställning av Prendos produkter sker via www.prendo.se eller i kontakt med säljare från Prendo. För att en beställning skall vara bindande för Prendo, måste beställningen skriftligen bekräftas av Prendo före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Prendos sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Prendo ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

2.2 Information på den här webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" utan några som helst garantier. Information på den här webbplatsen kan innehålla typografiska fel, tekniska felaktigheter eller andra fel, och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Prendo har som policy att fortlöpande förbättra sina produkter, och förbehåller sig rätten att förbättra eller förändra produkter utan föregående meddelande. Observera att inte alla visade produkter har alla tillgängliga egenskaper och att den tekniska produktinformationen inte är fullständig. Prendo gör också förbehåll att varor kan vara utgångna eller slutsålda.

När du beställer varor hos oss via vår hemsida utställs en orderbekräftelse, om beställningen kan accepteras. Denna orderbekräftelse skickas per e-post. Därför är det av stor vilka att du anger rätt e-postadress. Prendo har rätt att vägra godkända beställningar, och i ett sådant fall kontaktar Prendo dig och informerar dig om sitt beslut.

2.3 Orderläggning kan endast göras av företag. Vid orderläggning på ett konto registrerat på ett företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kontot vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Prendo detta och att byta ditt lösenord.

2.4 Kunden är ansvarig för alla copyright-relaterade rättigheter och reproduktionstillstånd vid köp av specialtillverkade produkter samt produkter med märkning.3. BETALNING
3.1 Såvida parterna inte skriftligen kommit överens om annat ska betalning erläggas genom kortbetalning med VISA eller Mastercard alternativt genom faktura. Faktura erbjuds till registrerade och kreditprövade kunder när de är inloggade i webshopen. Faktura kan skickas per post, via e-post samt elektroniskt. Betalningsvillkor vid faktura är 30 dagar om inget annat överenskommit.

3.2 Prendo har rätt att underlåta att leverera produkterna för det fall Prendo har befogad anledning att ifrågasätta kundens betalningsförmåga. Prendo är emellertid skyldigt att leverera produkterna för det fall kunden vid uppmaning betalar för leveransen i förskott eller ställer sådan säkerhet för leveransen som skäligen kan godtas av Prendo.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Därutöver tillkommer lagstadgad förseningsavgift, som debiteras vid påminnelse. Vid försenad betalning äger Prendo dessutom rätt att avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker.
Om kunden inte erlagt full betalning inom 3 månader efter förfallodagen har Prendo rätt att häva avtalet och kräva ersättning för den skada som Prendo lidit därav. Kunden har inte rätt att kvitta eventuell motfordran mot den överenskomna köpeskillingen.4. LEVERANS OCH FRAKT
4.1 Leveranstid framgår för varje produkt och är en uppskattad leveranstid. Den totala leveranstiden för en order utgörs av den produkt som har längst leveranstid. Vid beställning av märkning på produkt så påverkas leveranstiden av hur snabbt Prendo får svar på korrektur av kunden. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.

4.2 Mottagna produkter ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende eventuell transportskada. För de fall när synlig transportskada identifieras ska kunden inhämta ansvarigt transportbolags skriftliga bekräftelse av skadan. Vid alla former av transportskador ber vi dig att anmäla händelsen till kundservice via telefon 0155-20 03 40 eller till kundservice@prendo.se. Dolda transportskador ska anmälas inom 8 dagar efter mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt efter mottagandet. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Prendo.

4.3 Prendo anlitar DHL för leverans av beställda varor. Leverans sker till angiven leveransadress inom Sverige.5. REKLAMATION, RETURER och ÅTERBETALNING
5.1 Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Prendo rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas.

5.2 Vid reklamation skall kund kontakta Prendos kundservice på telefon 0155-20 03 40 eller via kundservice@prendo.se och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Prendo till handa. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av DHL godkänt emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund.

5.3 Återbetalning görs så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att vi mottagit och registrerat din retur på vårt lager. Har du en obetald faktura för din order är det viktigt att du själv flyttar fram förfallodatum. Det gör du på Klarna.com/se eller genom att ringa 08-120 120 10.

Vi rekommenderar er att alltid kontakta oss innan varan sänds i retur, oavsett anledning för returen.6. ÅNGERRÄTT
6.1 Som företag har du 14 dagars ångerrätt på produkter utan märkning förutsatt att de är i obruten originalförpackning och i oskadat skick. Kontakta kundservice på telefon 0155-20 03 40 eller kundservice@prendo.se och uppge order och fakturanummer.

6.2 Produkter med märkning samt beställningsvaror saknar ångerrätt.7. ÄGARFÖRBEHÅLL
7.1 Produkterna förblir Prendos egendom fram tills de till fullo är betalda av kunden.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.8. GARANTI
8.1 Våra produkter säljs med de garantier som våra tillverkare och leverantörer erbjuder oss. Vid ett garantiärende så är det i första hand reparation av produkten som erbjuds. Om reparation inte är möjlig så ersätts produkten av en likvärdig. Saknas möjlighet till likvärdig produkt så återbetalas köpesumman. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel d.v.s fel som fanns i produkten vid leverans. Vid garantiärende skall kund kontakta kundservice på telefon 0155-20 03 40 eller kundservice@prendo.se och uppge order och fakturanummer.9. ANSVARSBEGRÄNSNING
9.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Prendo enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

9.2 Prendos ansvar omfattar endast direkta förluster. Prendos ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller skador som Prendo inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

9.3 Skulle Prendo vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Prendo fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.10. TVIST
10.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt vid Nyköpings Tingsrätt.11. COPYRIGHT
11.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Prendos, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Prendo.12. FÖRÄNDRING AV FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
12.1 Prendo förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.